SKUPŠČINA DRUŠTVA 2022

 9.3.2022 je bila v prostorih gurmanskega hrama v Mariboru volilna skupščina  društva...

SKUPŠČINA PVD SEVER MARIBOR

 

V sredo 9.3.2022 je bila v prostorih gurmanskega hrama v Mariboru volilna skupščina našega društva. V pozdravnem nagovoru  je predsednik društva Darko ŠORLI  pozdravil vse prisotne delegate skupščine, še posebej pa prejemnike priznanj in vabljene goste.

Po izvolitvi organov skupščine je delovno predsedstvo, pod vodstvom Marjana Vrbnjaka, prevzelo nadaljnjo vodenje skupščine. Predstavljen in potrjen je bil dnevni red, nato pa je predsednik društva Darko Šorli v skrajšani obliki podal poročilo o delu društva v letu 2021. Poudaril je, da je delo potekalo v zahtevnih okoliščinah, ki jih je narekovala pandemija korona virusa. tekom celega leta se je bilo potrebno prilagajat aktualnim razmeram, spreminjat program dela in iskati nove rešitve. Veliko nalog je bilo izvedenih, izpadla pa so predvsem predavanja v osnovnih šolah, spominski pohodi, srečanja in podobno. Poudaril je, da smo v društvu zadovoljni, da nam je uspelo realizirati veliko načrtovanih aktivnosti. Na koncu se je zahvalil vsem članom, kateri so pripomogli pri uresničevanju zadanih nalog.

Poročila so podali še ostali organi društva.

Sledila je razprava, v kateri je sodeloval predsednik ZS dr. Tomaž Čas, kateri je na podlagi predstavljenih poročil ocenil, da je društvo delovalo dobro. V nadaljevanju je predstavil sodelovanje ZS s policijo in opozoril na težave, ki se pri tem pojavljajo. Spregovoril je tudi o podeljevanju spominskih znakov ob 30. obletnici vojne za Slovenijo in pozval društvo, da po najboljših močeh poskuša le te razdeliti prejemnikom do konca leta.

Milan Lovrenčič iz domovinskega društva generala Rudolfa Maistra Maribor se je v imenu koordinacije veteranskih in domoljubnih društev občine Maribor zahvalil za dobro sodelovanje pri uresničevanju skupnih nalog.

Sledile so volitve novih funkcionarjev in organov Policijskega veteranskega društva SEVER Maribor. Izvoljeni so bili sledeči člani :  Darko ŠORLI je bil izvoljen za predsednika društva. Bojan LUNEŽNIK in Marjan FANK sta bila izvoljena za podpredsednika društva. Tajnik društva je postal Zoran MUŠIČ, blagajnik pa  Stanko BEZJAK. V nadzorni odbor je je bila za predsednico izvoljena Olga Dvoršak, za člana pa Ivan JERMAN in Mirko PLOJ. V komisijo za statutarna, finančna, kadrovska in organizacijska vprašanja je bil za predsednika izvoljen Igor ŠTERN, člana Ivan AJTNIK in Vitko KURNIK. V častno razsodišče pa je bil za  predsednika izvoljen Marjan VRBNJAK, za člana pa Dušan BUTKOVIČ in Silvo KOSTANJŠEK. Predsednik Darko ŠORLI se je v imenu izvoljenih zahvalil za zaupanje in povedal, da bo predsedstvo z organi društva opravljalo zaupane naloge po najboljših močeh.

Na skupščini sta bila predstavljena in sprejeta finančni načrt in  program dela za leto 2022.

V nadaljevanju skupščine so bila podeljena priznanja najbolj zaslužnim članom za leto 2020 in 2021.    

Zapisal: Darko Šorli